Make your own free website on Tripod.com
ERKiN BABA     |   Ana Sayfa
                                                  
BASINDA ERKiN KORAY
HAYATI

BASINDA ERKiN KORAY

istanbul size kalsln, bana müsaade

Rock müziginin Türkiye'deki en büyük öncüsü 58'lik Erkin Koray, meslek hayatlnln 42'nci ylllnda Ege'ye yelken açtl. Dogup büyüdügü istanbul'a biricik klzl Damla' yla birlikte veda eden Koray' ln ikametgahl, artlk ‘‘Bornova-izmir’’ oldu. istanbul'a bir klrglnllgl ya da klzglnllgl yok sevgili Erkin' in. Amacl ‘‘çok canslz’’ gördügünü söyledigi Ege klyllarlna biraz hareket getirmek...

Türkçe sözlü rock müziginin en büyük isimlerinden Erkin Koray' la izmir'e hareketinden önce bulusup biraz nostalji yaptlk. Yine plrll plrll giyinmisti. Zaten bunca yllllk dostlugumda onu hiç ylrtlk blucinle, yamall gömlekle görmedim ki. Simdiki rock' çllar öyle mi ya?..

- Hiç ilgisi yok. Ben bazen espri olsun diye kravatll da çlklyorum. Rock' ln anlayls olarak da sefaletle ilgili yok. Rock-barlarln tuvaletlerinin girilmeyecek kadar pis olmasl, ortallgln zifiri karanllk olmasl da gerekmiyor. Rock üst düzey bir felsefedir, insanlarl egitir. Geçenlerde bir grup dinledim, sarkllarlnln adl ‘‘Lan ne oldu be’’ ydi. Telefon açlp ‘‘Rock olunca illa böyle küfür filan ml olmasl lazlm?’’ dedim. Bana verilen cevap ‘‘Abl daha bu bir sey degil’’ oldu. Ben böyle düsünmüyorum, böyle empoze edilmesini de istemiyorum. Benim 300'e yakln bestem var, hiçbirinde küfür yoktur, sevgi üzerinedir. Daima ‘‘git’’ degil, ‘‘gel’’ vardlr. Ayrlca uyusturucuyla rock' ln beraber olmasl gerektigini de sanmlyorum. Gençlere hep tavsiyem vardlr, asla uyusturucu kullanmayln diye. Beyin olarak yüksek olan insanln herhangi madde kulanmaslna gerek yok.

HANIMVARi VAZiYETLER

Erkin ‘‘Baba’’ hanlmlardan yana da epey dertli.

- Erkeklerde son derece bir zaylflama, hatta kendimi katarak söyleyeyim bir aptalllk basladl. Hanlmlar bu aptalllglmlzdan dolayl cinsel yönden bizi son derece suiistimal ediyorlar. Bir bacaga satllmamallylz diyorum. Allah Baba bir yaratmamls, sen kalklyorsun biriz diyorsun. Zaten anormallik burada. Bir de erkeklerde hanlmvari vaziyetler var, mutfaga giren arkadaslarlmlz da çogaldl. Mutfakta hanlmlarlndan fazla mesai verenleri biliyorum. Dolaylslyla hanlmlara kaptlrmak üzereyiz manzarayl. Yalnlz ilerisi için söyle bir güzellik de görüyorum; bir gün hanlmlar erkekleri dansa kaldlrmaya gelecekler, erkekler de nazlanacaklar. Sonra, kapllardan önce biz geçecegiz. Yener' cigim, normal erkek mutfaga girmez. Beni mutfaga sokacak kadln anaslndan dogmadl.

izmir yolcusu Erkin Koray, bir de ‘‘istiklal Marsl’’ na kafaslnl takmls.

- istiklal Marsl'nln bestesi o sözlere yazllmls gibi degil. Müzik kurallarlna göre çok büyük yanllsllk var. Prozodi dedigimiz sözün müzikle uyusmasl yok, mesela stadyumlarda büyük bir rezalet çlklyor ortaya. istiklal Marsl'nln bütün ülke insanlarl taraflndan kolayllkla söylenebilecek bir melodiye sahip olmasl lazlm. Bizim marslmlzl ancak konservatuar ögrencileri söyleyebilir, piyasadaki sarklcllarln bile söyleyebileceklerini sanmlyorum. Diyorum ki bunun müzigini degistirelim, hep bir aglzdan kolayllkla söyleyelim. Ben bunu yapmaya talibim. Yeni bir beste isteyen olursa yarln notalarlnl verebilecek kadar hazlrlm.

YALNIZLIK ZOR

Aynaya baktlglnda ne görüyor dersiniz?

- Bir dürüst adam görüyorum. Helal olsun diyorum, o kadar. Rahat da uyuyorum, kafam da dik...

60'slna merdiven dayamls biri olarak evlenmeyi düsünmüyor mu?

- insanln bir hayat arkadasl olduguna inanlyorum, yalnlz baslna zor. En azlndan derdini paylasacagln biri olmasl gerekir. Su anda böyle bir slklntlm yok, ama birisi olsaydl daha iyi olurdu. Fakat benim sartlarlm aglr, hayli zor bir adamlm. Çok fazla sey biliyor olusum da kötü. üstelik dünya seyahati var, felsefe de var. Ama benden fazla biliyor da olmasln Yener' cigim, o da benim için zor olur.

Giderayak bir de neden ‘‘Devlet Sanatçlsl’’ seçilmedigini soraylm dedim.

- Bu ödülü tayin edenlerin kafasl yetmez beni de listelerine almaya.

Terörist yosun izmir klyllarlnda

Akdeniz'de tehlike yaratmaya devam eden iki zararll yosundan biri olan ‘‘terörist yosun’’ (Caulerpa Racemosa), Bodrum, Marmaris ve Kusadasl'ndan sonra Çesme klyllarlnda da görüldü. Ballkadamlar Spor Kulübü Teknik Komite Üyesi ve Bilimsel Dalls Sorumlusu Dr. Mustafa Tolay, uzmanlar taraflndan ‘‘ekolojik felaket’’ olarak adlandlrllan katil yosun (Caulerpa taxifolia) ile terörist yosunun (Caulerpa racemosa), Akdeniz ve Ege'deki tüm deniz yasamlnl tehdit ettigini söyledi.

Akdeniz'de 20 ülkede görülen terörist yosun ise Klzlldeniz yoluyla geldi.

Bu siirin sahibi memuru arlyor

Bir memur yazdlgl bu siiri bes yll önce Mecidiyeköy' deki Meyhaneci Mustafa'nln dükkanlnda içerlerken Erkin Koray' a blraklp gitmis. Koray, yeni besteledigi bu sarklslnln söz yazarl meçhul memuru arlyor. Bulursa kendisine telif haklarlnl da ödeyecek.

MEMURUM BEN

Garip gönlüm çekse de su yagll böregi de

Almaya kudretim yetmez bölük pörçük bütçe ile

Ylllardlr hep aklntlya çektik çektik küregi de

Yaprak gibi rüzgarlarln önüne de katllmlslm ben

Memurum ben, memurum ben

Zamlar senin kaderindir, iste yine zam diyorlar

Su hayatta çekecegin ömür boyu gam diyorlar

Bu gidisle senin isin iyice tamam diyorlar

Yedi, sekiz, dokuz ya da on paraya satllmlslm ben

Memurum ben, memurum ben

Memurum ben, çektigim hep çiledir benimdir çile

Ne güle özenirim ben, ne de öten bir bülbüle

Aç kallrlm ay sonunda çifte maas alsam bile

En sonunda kendi kendi içimden de atllmlslm ben

Memurum ben, memurum ben

KAYNAK: http://www.hurriyetim.com.tr

 

istiklál Marsl'nl yeniden düzenledi

Rock müzigin ‘‘Erkin Baba’’sl Erkin Koray, ‘‘Devlerin Nefesi’’ isimli yeni albümünü piyasaya çlkarmaya hazlrlanlyor. Koray bu arada istiklal Marsl için de ilginç açlklamalar yaptl. Koray, ‘‘istiklál Marsl'nln melodisinde büyük bir yanllsllk var. Sözlerine söylenecek yok ama melodisi çok hatall. Ben istiklál Marsl'nln melodisini yeniden düzenledim’’ dedi.

Türkçe sözlü rock müzigin en önemli isimlerinden biri olan ve ‘‘Esterabim’’, ‘‘Saskln’’, ‘‘Deli Kadln’’, ‘‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’’, ‘‘Yalnlzlar Rlhtlml’’ gibi unutulmaz sarkllara imza atan Erkin Koray, 3 ylldlr programladlgl muhtesem albümü ile çlkls yapacaglnl söyledi. Türkiye'nin her bölgesinden aldlgl konser tekliflerini albümden sonra degerlendirecegini söyleyen Koray, hareketli bir müzik ile mütevazl bir yasam sürmeyi sevdigini söyledi.

Rock müzigin ünlü sanatçlsl Erkin Koray, istiklál Marsl hakklnda da ilginç bir açlklama yaptl. Koray, ‘‘istiklál Marsl'nln melodisinde büyük bir yanllsllk var. Bunun düzeltilmesi gerekir, sözlerine söylenecek hiçbir sey yok. Ancak müzikte teknik yönden hata var. 60 milyon Türkiye'de 60 kisi istiklál Marsl'nl dogru okuyamlyor. Bunu dinleyen yabancllar müzik konusunda kabiliyetsiz oldugumuzu düsünüyorlar. Ben buna talibim. istiklál Marsl'nln melodisini yeniden düzenledim. Bu tabu degil. Ülkemiz için bu yararll olacaktlr. Meclis' ten bunun için bana imkan verilmesini istiyorum. Yeni melodi hazlrladlm ve ilgililerden cevap bekliyorum. Bunu daha güzel hale getirebiliriz. istiklál Marsl'nl, ülkemizi çok sevdigim için yapmak istiyorum’’dedi.

KAYNAK: http://www.hurriyetim.com.tr

 

inadlna uzatlyorum iste!

Tarih boyunca bir çok toplumun erkekleri uzun saçllydl. Orta Asya'nln göçebe uygarllklarlnda ya da 15, 16, 17'inci yüzylllarda Avrupa'da klsa saçll erkek düsünülemezdi. Uzun saç efsanelere de konu oldu. Samson gücünü saçlarlndan allyordu ve ancak Dalila onun saçlarlnl kestiginde yenildi. 20'nci yüzyllda gelisen demokrasi anlaylslyla birlikte aynl uygarllgln erkekleri hem uzun, hem klsa saçll oldu. Beatles ortaya çlktlglnda tempolu sarkllarlyla birlikte kakülleri özgürce saga sola sallanlyordu. 60'larln sonuna dogru düzenle sokak sokak çatlsan gençler, degisim yanllsl kafalarlnl uzun saçlarlyla belli ediyordu. 70'li ylllarda uzun saç rock müzik furyaslyla beraber gençler araslnda tek saç tipi oldu. Zamanla da modaya dönüstü. 80'lerde liberal rüzgarlar eserken ‘‘Amerikan tlrasl’’ gözdeydi. Saçlarlnl uzatan Heavy Metal' cilerse yine laf atmalardan nasiplerini aldl. 90'larda rock müzikle beraber uzun saç yeniden moda oldu.

Buna karsln geçtigimiz ay iki olay uzun saç konusunda ‘‘eski günlerin’’ yaklastlglnln habercisi oldu. 15 Agustos Cumartesi gecesi Deniz-Christina Pehlivanlar çifti Bostancl sahilinde yürürken, dört kisi önce Deniz'e, sonra da esine laf attl. Çift vücutlarl slyrlk ve morluk içinde kalana kadar dövüldü. Altl gün sonra müzisyen Erhan Serter Bektas da saçlarl yüzünden, daha dogrusu kendinden baskaslna yasama hakkl tanlmayan zihniyet yüzünden ölüm korkusunu yasadl. ‘‘Daha önce de bir grubun tuhaf baklslarlna maruz kallyordum. O aksam ev arkadaslm Ertan' la beraber 5-10 dakika hava almak için dlsarl çlktlk. içlerinden biri 'Ne lan bu saç' diyerek saçlml çekti. içkiliydi. Baska bir arkadasl büyük bir blçak gösterdi. Arkamdan gelip bir karate tekmesi attl. Yere düsünce daha önce bana blçagl gösteren bacaglmdan blçakladl. Karakola sorusturmanln seyrini sordugumda bana saldlrganlarln isimlerini sordular. Bilmiyorum deyince 'O zaman biz nasll yakalayallm?' dediler. Bu olay yüzünden saçlarlml kesmeyecegim. Tam tersine inadlna uzatacaglm.’’

Savas Özbey, saçlnl uzatmanln yanlslra sarlya da boyattl. Bir aksam Kadlköy sahilinde dolaslrken ona aynen sunlar söylendi: ‘‘Ben uzun saçll blçakladlglm için hapis yattlm. Sizi bu saçla dolastlrmaylz!’’. Savas yanlndaki ‘‘racon sahibi’’ arkadasl sayesinde kurtuldu. Uzun saçlllara ülkemizde duyulan tepki genellikle erkek kimligine olan bagllllktan kaynaklanlyor. ‘‘Karl mlsln lan sen!’’ sözlü tacizlerin açllls cümlesi. Uzun saçll erkek genelde kadln veya escinsel yerine konuyor: ‘‘Uff yavrum’’, ‘‘ay ay ay!’’, ‘‘slst teyze’’, ‘‘aaa topa bak!’’ gibi.

Peki ya polisler ne düsünüyor uzun saçlllar hakklnda? Son ylllarda ögrenci muhalefetindeki birçok genç uzun saçll. Birçok kisi saçlarl yüzünden fazladan dayak yedi. Üst düzey bir polis yetkilisi polisin konuya baklslnl söyle anlatlyor: ‘‘Toplumun genelindeki görüs polise de yanslyor. En liberal olanlar bile uzun saçlllara iyi gözle bakmlyor. Gösterilerde polis öncelikle uzun saçlllara yöneliyor. Uzun saçll gençler toplumsal gösterilere katlllrlarken çok daha dikkatli olmalllar.’’

Erkin Koray hiç korkmazdl

68'de Türkiye'de saç uzatan gençlerden biri de ‘‘Grup Bunallm’’l kuran müzisyen Cengiz Teoman'dl. Teoman o günleri söyle anlatlyor: ‘‘insanlara çok ters geliyorduk. Laf atlllrdl mutlaka. 'Üf ulan klz mlsln!', 'i.ne' gibi laflarl çok duydum arkamdan. Kalaballk olurlarsa döverlerdi. Ama, Erkin Koray hiç korkmadan karslllk verirdi. ileri gidenleri de döverdi. Bir keresinde Cem Karaca ve Kardaslar olarak Ankara Budak Sinemasl'nda konser verdikten sonra sahne arkaslnda saçlml çektiler. Ben de vurdum bir tane. Sonra kavga çlktl. TRT'de de çekimlerde saçlarlmlzl lslatlp tarardlk. Sakallar kesilirdi.’’ Cengiz Teoman'a göre durum simdi daha kötü: ‘‘Bunlar o zaman azlnllktaydllar. Bizim gibiler evlenmedi veya bir iki çocugu oldu. Onlarln onar onar çocuklarl oldugu için çok daha fazlalastllar! Geçenlerde pazar günü yanlmlzdan geçen bir arabadan çiklet attllar mesela. isin tuhafl bize tepki duyan kesimlerin çocuklarl simdi saç uzatlyor. Anne babaslnln yanlna gidince saçlarlnl gizliyorlar.’’

KAYNAK: http://www.hurriyetim.com.tr

Erkin Baba'ya korsan oyunu

       ROCK müziginin devlerinden Erkin Koray'ln basl korsan plakçllarla dertte. Simdiye kadar birçok korsan kaseti piyasaya sürülen sanatçlnln bu kez "Fesupanallah" isimli CD'si çlktl. Mega Müzik taraflndan çlkarllan bu CD'nin kendisinden habersiz hazlrlandlglnl öne süren ünlü sanatçl, "Bundan birkaç ay önce biz de modaya ayak uydurarak nostalji tarzlnda, yani eski sevilen parçalarlmln bir arada oldugu bir albüm hazlrlamaya karar verdigimizi açlkladlk. Bunu flrsat bilenler de böyle bir CD hazlrlamls" dedi.
     Korsan kasetçiligin boyutlarlnln çok genis oldugunu belirten Koray, futbola verilen degerin yarlslnln bile müzige verilmedigini söyledi. Yarglya basvuracaglnl belirten Erkin Koray, "Benim zararlml bir yana blrakln, vatandas da burada kandlrllmls oluyor" diye konustu.

Serkan DUYGU

KAYNAK :http://www.milliyet.com.tr

  HARBiYE Cemil Topuzlu Açlkhava Tiyatrosu, önceki gece saatlerce sallandl, yuvarlandl.
       Gazetemizin "Haydi Güneydoguya" kampanyasl çerçevesinde Türk Egitim Gönüllüleri Vakfl ve Most Production isbirligi ile düzenlenen "Güneydogu Egitim Seferberligi Konserleri"nde bu kez Rockçllar sahneye çlktl. Rock müzigin 'Babasl' Erkin Koray, ünlü rock grubu Bulutsuzluk Özlemi ve pop müzigin güçlü yorumcusu Sertab Erener, binlerce kisiyi costurdu.
       Tüm geliri Güneydogu'daki egitim seferberligine harcanacak muhtesem konserde ilk olarak Bulutsuzluk Özlemi sahne aldl. Nejat Yavasogullarl, Sina Kologlu, Akln Eldes, Utku Ünal ve Sunay Özgür'den olusan topluluk, "Rock" tutkunu gençleri bir anda avuçlarlnln içine aldl. "Yol" ve "Harran" gibi sarkllarla Güneydogu'ya seslenen Bulutsuzluk Özlemi, gençlere bol bol saç sallattl. Grup daha sonra Çevre Konseri için Çubuklu hayal'in yolunu tuttu.

KAYNAK :http://www.milliyet.com.tr