Make your own free website on Tripod.com
ERKiN BABA     |   Ana Sayfa
                                                  
SARKI SÖZLERi
AKREBÝN GÖZLERÝ

Akrebin gözleri her an üstümde sanki
Akrebin gözleri öyle yaman ki...
Öylece bakýyor, hiç göz kýrpmadan
Akrebin gözleri... Akrebin... Akrep...
Hainlikle dolup boþalan bakýþlarý
Sanki bitmez bir kin, nefret soluyor
Yavaþ yavaþ yandan yaklaþýþlarý
Belli ki küçük bir fýrsat kolluyor
Akrebin gözleri... Akrebin... Akrep...
Sen oradasýn, ben buradayým,
Sanma ki ben korkulardayým...
Bundan böyle ben kuþkulardayým
Akrebin gözleri... Akrebin... Akrep...
Akrep, akrep, ah... Akrep, akrep, ah...
Akrebin gözleri, zaman böyle geçerken
Bekleme bosuna, eyleme beni
Bir yerlerden gelip, bir de giderken
Var olmak yok olmak, ne farkeder ki?...
Akrebin gözleri... Akrebin... Akrep..


ANLADIN MI?

Anladýn mý evladým?
Bu dünyada neler var
Kazanacaðým derken
Baþý kaybetmek de var
Derviþim çok bilmiþim
Seyyahým hep gitmiþim
Ustasýnýn iþçisi
Daha neler neler var
Kaþ yapayým derken
Göz çýkarma sakýn
Sen eskisi gibi
Saf tavrýný takýn
Anladýn mý evladým?
Bu dünyada neler var
Senin kitabýn kadar
Yazýlmýþ cümleler var
Sen ne kadar anladým
Desen de evladým
Anlamamýþsýndýr
Aramýzdaki daðlar
O kadar yüksek ki
Aþamamýþsýndýr
Sözüm hiç kimseye deðil
Belki ters gelir birine
Yalnýzca bir þarký yazdým 
Bu böyle biline


ANLAMADIM

Anlamadým ne oldu
O günden bu güne kadar
Her günüm bir ayrý
Her gecem bir ayrý
Her yerimde her düþümde bir sen
Anlamadým ne oldu birden
Ben sevmeyen sevmek istemeyen
Seviyorum deli gibi gönülden
Anlamadým ne oldu birden
Sen mevsimler gibi deðiþen
Sen çiçekler gibi açan
Her gülüþünde güneþ gibi doðan
Ömrümün bir tanesi sen
Anlamadým ne oldu birden
Seviyorum deli gibi gönülden


DELÝ KADIN

Deli kadýn, hiç sen beni anlamadýn
Sopa mopa kâretmiyor taþ kafana
Öldüm desen yalan, kaldým desen yalan
Hepsi yalan
Bir gün aman diyeceksin
Sen o zaman bileceksin
Aptal gibi þapsal gibi sevdim sandým
Artýk býktým dertlerinden, çok usandým.


DOST ACI SÖYLER

Bir bakarým dünya çökmüþ toz olmuþ
Bir bakarým yüzler gülmüþ yaz olmuþ
Ýnsan kuþ deðilde þeytan misali
Dost acý söylermiþ darýlma emi
Dilinden düþmezdi Allah' ýn adý
Ahreti düþünmez var mý faydasý?
Hem beni aldatýr hemde kendini
Dost acý söylermiþ darýlma emi
Ýt deðiliz ki biz daða küselim
Öküz deðiliz ki boða sökelim
Galip kardeþlikse gel tut elimi
Dost acý söylermiþ darýlma emi


GADDAR

Önce selam verdin gaddar
Sonra yere serdin gaddar
Bekle bekle dersin gaddar
Çok paramý yersin gaddar
Gaddar gaddar zalim gaddar
Ha ha ha ha hain gaddar
Bana bülbül dersin gaddar
Durmadan ötersin gaddar
Zaten ben yanmýþým gaddar
Sana hep kanmýþým gaddar
Gaddar gaddar zalim gaddar
Ha ha ha ha hain gaddar


HARY KRISHNA

Dün gece bir rüya gördüm
Hayýrdýr inþallah
Güller açmýþ bir bahçede
Ne kadar güzeldi
Bana elini uzattýn
Tutar mýyým diye baktýn
Þunu bil ki unutmadým Çok sevdim inan ki
Þu sözlerini "Hary Krishna"


YALNIZLAR RIHTIMI

Bir ben miyim periþan
Gecenin karnlýðýnda
Yosun tuttu gözlerim
Yalnýzlar rýhtýmýnda
Bütün gece aðladým
Dalgalar kucaðýnda
Yosun tuttu gözlerim
Yalnýzlar rýhtýmýnda
Bir beni mi unuttular
Uçup gitti martýlar
Geceler ben ve deniz
Yalnýzlar rýhtýmýnda
Bütün gece aðladým
Dalgalar kucaðýnda
Yosun tuttu gözlerim
Yalnýzlar rýhtýmýnda

Ana Sayfa