Make your own free website on Tripod.com
ERKiN BABA     |    Ana Sayfa
                                                  
HAYATI
25 Haziran 1941 yýlýnda istanbul'da dünyaya geldi Erkin Koray. Enver beyle Vehice hanýmýn ilk oðludur. Annesi Vehice haným belediye konservatuarýnda hocadýr. Bir baSka deyiSle Türk rock' ýnýn üç devinden biri olan Erkin' de müziðe annesinin karnýnda baSlamýStýr.
Klasik müzik evde tüm yaSamý biçimlendirir. 5 yaSýnda piyano dersi almaya baSlar. Daha sonra gitara ilgi duyar. Gitarýn daha canlý ve hareketli olmasý O' nun bu seçiminde önemli rol oynamýS olabilir.KardeSi Korkut' la beraber sýký bir müzik eðitiminden geçerler.
Alman Lisesi'nde okuduðu yýllarda rock' la tanýSýr. Dönemim ünlü Rock 'n Roll parçalarýný arkadaSlarýyla birlikte çalmaya baSlar. Bu dönem içinde Türkiye'de bu tarz müzik yapan ilk ve tek grup Deniz Harp Okulu Orkestrasýdýr. Erkin Koray ve arkadaSlarý çalýSmalarýný amatörce sürdürürken karSýlarýna büyük bir fýrsat çýkar. 1957 yýlýnda Galatasaray Lisesinde bir konser verirler.
Konserdeki repertuar
1) Ain't That a Shame - Fats Domino
2) Whole Lotta Shakin' Goin' On - Jerry Lee Lewis
3) Hound Dog - Elvis Presley   
4) I'm Walkin' - Fats Domino
5) Don't Be Cruel - Elvis Presley
Seyirciler arasýnda o zaman orta ikiye gitmekte olan BarýS Manço da vardýr. Erkin Koray ve arkadaSlarýndan çok etkilenen Manço , bir kendisinin de böyle konserler vereceðini hayal ederek müzik çalýSmalarýný sürdürür. Bu konser Erkin Koray' ýn müzik hayatýna start verir.
O döneme kadar FiZiKÇi ( Ne kadar ortak yönümüz var , deðil mi !!!) olmayý düSleyen Koray' ýn yüreðine Rock ateSi düSüverir. 17 yaSýnda evi terk eder. Yoðun iS teklifleri almaya baSlarlar.
1962'ye gelindiðinde ilk kayýt gerçekleSir. "Bir Eylül AkSamý" isimli 45'lik piyasaya sürülür. Bu arada konservatuardaki eðitimine de devam etmektedir. Sýra askerliðe gelmiStir. Vatani görevini EskiSehir Hava Kuvvetleri Caz Orkestrasýnda yerine getirir. Bu dönemde türkülerimizi tanýr ve bunlarý Batý müziði týnýlarýyla yorumlamaya baSlar.
Askerlik sonrasý kýsa süre gece klüplerinde çalar. Daha sonra müziði yerinde tanýyýp , öðrenmek için Avrupa'ya gider. ingiltere ve Almanya'da kurduðu gruplarla tecrübe kazanýr. Bir süre sonra uzun saçlarýyla birlikte yurda döner. Ama baSta muhafazakar kesim olmak üzere çok tepki alýr. Türkiye 'ye hippi kültürünü getiren Erkin , artýk kendi yolunu çizmeye baSlamýStýr.
Hippi kültürünü benimsedikten sonra kendi müziðinde de arayýSlara girer. 68 kuSaðýyla birlikte ortaya çýkan underground Erkin' i de etkilemiStir. Bu akým zaten Erkin' nin hep beklediði akýmdýr. 1968 senesinde yeni bir grup kurar. Yeraltý Dörtlüsü. Bu dönem Erkin için parlak bir dönemdir. Yapmacýksýz , kendi yorumuna yeni motifler katarak yapar müziðini. YaSam tarzýna hippy felsefesini uygular. ASka dönüyorum , Sana birSeyler olmuS , Nihansýn Dideden gibi hitlerden sonra yine Avrupa yolu gözükür. 71'de gittiði Fransa'da Beatles' ýn efsanevi ismi John Lennon' la tanýSýr.
1972'de istanbul'a dönünce Süpergrup isimli yeni grubunu kurar. Beraber "Yaðmur" 45'liðini çýkarýrlar. Bu parça listelerde büyük baSarý kazanýr. Fakat bu grupta uzun sürmez ve maddi sýkýntýlardan dolayý daðýlýr. 1973 yeni bir yýl ve yeni bir gruptur Erkin için. Stop! Erkin Koray Ve yine uzun ömürlü olmaz.
Avrupa'da Alice Cooper ve David Bowie renkli yüz makyajlarýyla sahneye çýkmaya baSlamýStýr. Erkin de uygular bu modayý ve büyük ilgi görür.
Erkin' nin müziði artýk yeni bir boyut almaya baSlamýStýr. Orhan Gencebay' la olan beraberlik ve yýllardýr ilgisini çeken Doðu mistizmi meyvesini vermeye baSlamýStýr. Elektro baðlamanýn naðmeleri sarar ortalýðý. Arabesk Erkin Koray' ýn müziðinde yerini almaya baSlamýStýr. Bu sýrada da felsefe gezilerine ara vermez. Yolculuk bu sefer Doðu mistizminin ve hippy felsefesinin kaynaðýnadýr. Hindistan , Nepal , iran , Kuzey Afrika uðradýðý yerlerdir. 12 Eylül Darbesinin haberini yurtdýSýndayken alýr. 1981 sonlarýnda yurda dönmeye karar verir. Bu dönemdeki Orhan Gencebay - Erkin Koray arabesk-pop çalýSmalarý Türkiye gerçeðini vurgular.
Bu çalkantýlý dönemde politikaya soyunmaya karar verir. Ama kýyýsýndan döner.
90'larda zaman zaman çalýSýr , ama daha çok kýzýyla ilgilenir. Israrla okula yollamaz. Sisteme tavrýný birkez de burda koyar. Uzun süre istanbul'a uðramayan Erkin Bodrum'da Estarabim adlý bir bar açar. Hem iSletir , hem de Sarký söyler.
59 sene kolay geçmemiStir Erkin Baba için. Sokak kavgalarý , konserler , turneler , seyahatler , hastalýklar . . . Fakat bu güne kadar ilk günkü çizgisini sürdürmüStür.
Rocker olarak geçinen birçok kiSi Büyük Usta' nýn hayatýna bakarak bir ders almalarý gerekir. Sunu hiçbir zaman unutmamalýlar ki " Rock bir müzik türü deðil , bir hayat tarzýdýr.
KAYNAKLAR:
http://www.geocities.com/anadolu_rock_1968
http://www.erkinkoray.com